ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ปฐมนิเทศสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2562 ]
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ทำการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และในวันดังกล่าวได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมฯให้กับนักศึกษาใหม่ด้วย
: 9
: 10
: 10
: 8
: 8
: 10
: 8
: 8
: 8
: 7
: 9
: 9
: 9
: 9
: 9
: 10

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820