ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดงาน ค่ายเยาวชนนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ]
: 89
: 87
: 78
: 88
: 76
: 75
: 72
: 72
: 71
: 79
: 72
: 74
: 69
: 76
: 72
: 75
: 76
: 74
: 76

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820