ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ อาจารย์สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน ITECH CON 2018 ]
: 82
: 82
: 80
: 82
: 83
: 82
: 78
: 83
: 83
: 85
: 86
: 87

ไปที่หน้า : [1] 

 

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820