ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์

 

 Curriculum Vitae


วันที่ : 27 เม.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 193

 

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โทรศัพท์ : 042-970053 โทรสาร : 042-970053 IP Phone : 820